Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
POROSNEWS

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

O Δράκοντας του Αίνου.kefalonia,κεφαλονια,πορος,επαγγελματα,αρχαια,ομηρικη ιθακη
POROSVRESS.BLOGSPOT.COM

ΜΕΤΑ  ΤΟΝ ΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΟΜΠΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΠΠΑΤΟ

O Δράκοντας του Αίνου.
Ο καθηγητής Κ. Σάμιος , στην μελέτη του, «Δάση της Κεφαλληνίας» έτους 1908, δημοσιεύει έγγραφο της Βενετικής διοικήσεως, επί εποχής προβλεπτή Fantino Malipiero, το οποίο αφορά την ύπαρξη και θανάτωση ενός «Δράκοντα», κοντά στο δάσος του Αγίου Νικολάου , στο Ανεμοδούρι. Το ίδιο έγγραφο είχε δημοσιεύσει στο περιοδικό «Αίνος» και ο πρωτοπόρος του Ριζοσπαστισμού Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος. 

Παραθέτουμε το ακόλουθο κείμενο.
«Αντίγραφον 1633 Ιουλίου 10.
Εν ονόματι του Χριστού, Αμήν. Εν έτει από γεννήσεως αυτού 1509. Ινδικτιώνος 10 Μαΐου.
Ημείς Φαντίνος Μαλιπιέρος, δια την Εκλαμπροτάτην και Εξοχωτάτην Βενετικήν κυριαρχίαν, Προβλεπτής Κεφαλληνίας, παρουσία δε και των Cavarnis Fideles, Ιωάννου Κρασσά, Γεωργίου Βοκκαρίου, Ιωάννου Ροσολύμου και άλλων.
Επειδή παρεπονέθησαν έμπροσθεν ημών πλείστοι κάτοικοι της νήσου ταύτης, οίτινες εξέθηκαν ημίν ότι εις το δάσος του Αγ. Νικολάου, εις Ανεμοδούρι, ευρίσκεται είς παμμέγιστος δράκων, όστις φονεύει πολλούς ανθρώπους και ότι είναι ανάγκη να φονευθή ούτος, πράγμα το οποίον πολλάκις είχεν επιχειρηθή άνευ αποτελέσματος.
Όθεν προεκηρύξαμεν προς ακριβή γνώσιν εκάστου, ότι, εάν ευρεθώσι πρόσωπα έχοντα το θάρρος (κατά λέξιν «αν τους βαστά η καρδιά») να φονεύσουν αυτόν, θα τοις παραχωρηθώσιν οι κάτωθεν σημειούμενοι τόποι, οίτινες αναφέρονται ωσαύτως και εις την από 8 παρελθ. Απριλίου προκήρυξίν μας, και ευρίσκεται εντός τούτου του φρουρίου.
Δύο αδελφοί Brescani καλούμενοι Ιάκωβος και Βερνάρδος προσεφέρθησαν, όπως μόνοι φονεύσωσι τον εν λόγω δράκοντα, δια να αποκτήσωσι τα ειρημένα κτήματα.
Οι δύο ούτοι, την 10 τρεχ. Μαίου, ημέραν του Αγ. Νικολάου, εις την εκκλησίαν του οποίου δεν μετέβαινον πλέον οι χριστιανοί εκ φόβου, έλαβον παρ’ ημών δύο σιδηράς πανοπλίας μετά των βραχιόνων αυτών και των προσωπείων και ο είς εξ αυτών εισήλθεν εις το στόμα του δράκοντος μετά μαχαίρας εις την χείρα, ο δε έτερος άνωθεν, μετά πελέκεως, εφόνευσαν τον φοβερόν αυτόν δράκοντα, όστις περιστρεφόμενος ισχυρώς με την ουράν του εκτυπήθη με τον πέλεκυν.
Επί τέλους τον εφόνευσαν άνευ ουδεμίας αυτών βλάβης. Ευθύς ως εγνώσθη η είδησις, έγινε μεγαλοπρεπής λιτανεία, όπως ευαρεστήσωσι τον Θεόν, έγιναν δε και πολλαί λειτουργίαι εις τον ειρημένον ναόν του Αγίου Νικολάου. Kαι γίνεται γνωστόν εις το κοινόν ότι, αφού οι δυο αδελφοί έκαμον το μέγα το μέγαλο κατόρθωμα, προσήκει να τοις παραχωρηθεί ο,τι υπεσχέθημεν προς αυτούς και ούτω μείνη αιώνιον μαρτύριον της ανδρείας των, αφού έγιναν άξιοι της δημοσίας χάριτος.
Ο δράκων ούτος είχε σώμα μέγιστον, μεγαλύτερον δύο βοών, και κατεβρόχθιζεν ευκόλως ολόκληρο άνθρωπον. Το μήκος αυτού υπερέβαινε τα επτά βήματα και εις εκάστην των πλευρών είχε μια πτέρυγα και εκάη έμπροσθεν του Αγ. Νικολάου.
Όθεν παραχωρούμεν εις αυτούς τους κάτωθι περιγραφομένους τόπους δικαιωματικώς ανήκοντας τη αυτού Γαληνότητι (τω Δόγη της Βενετίας) και οίτινες δεν ανήκουν εις ουδένα, ήτοι ολόκληρον τον τόπον του Αγ. Νικολάου, εκτεινόμενον εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του Φαγιά και εκ των άνωθεν μέχρι των υπωρειών του όρους μέχρι Σιμωτάτων, όπου άρχεται η δημόσια οδός, ήτις φέρει εις ταύτην την πόλιν»
Φαντίνος Μαλιπιέρος, προβλεπτής.

Αθενακη Αλεξάνδρα «Δράκοντας του Αίνου» εικονογραφημένος σε τέσσαρους πίνακες από την Μαρία Ντεροζάριο (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης). Καλησπέρα !!!!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου