Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Λύσεις Λατινικών 2016

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

για τα επόμενα θεματα μπειτε στην

σελιδα
Ημ/νία: 30 Μαΐου 2016 Απαντήσεις Θεμάτων Α1. Μετάφραση Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. (από το Κείμενο 20) Μετάφραση: Αφού διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, επειδή τρομοκρατήθηκε από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse Carthagine». (από το Κείμενο 25) Μετάφραση: Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο Βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και δείχνοντάς το στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ πότε νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δέντρο». Όταν όλοι είπαν ότι ήταν φρέσκο, είπε: «Κι όμως, μάθετε ότι κόπηκε στην Καρχηδόνα πριν τρεις μέρες». Auditā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio». Tum vēnit corvo in mentem verbōrum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat. (από το Κείμενο 29) Μετάφραση: Όταν ο Καίσαρας άκουσε το χαιρετισμό είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού τα λόγια του κυρίου του «Κρίμα στον κόπο μου». Σε αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί τόσο, όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε. Μεθοδικό Φροντιστήριο www.methodiko.net Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999 Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300 Παρατηρήσεις Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: insidiatōribus : την αφαιρετική του ενικού αριθμού insidiatore cui : την αφαιρετική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος qua caedis : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό caedium se : τη δοτική του ενικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο mihi quodam : την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος quoddam praecocem : την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος praecocia patribus : τη γενική του πληθυντικού αριθμού patrum hanc : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος haec sui : τον ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο tui nullam : τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος. nullius Β1β. proximum: να γράψετε το αρσενικό γένος στην ίδια πτώση και ίδιο αριθμό στον συγκριτικό βαθμό : propiorem και, στη συνέχεια, να σχηματίσετε το επίρρημα στους τρεις βαθμούς : (prope) – propius - proxime satis: να γράψετε το συγκριτικό βαθμό : satius Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: Exclūsus το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή excludunt recesserat το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή recedamus exterritus το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή exteruisti prorepsit το σουπίνο στην αιτιατική πτώση proreptum abdidit το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή abderetis attulit το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή afferre ostendensque τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα ostenturus (ostensurus) decerptam esse το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή decerpi dixit το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή duc venit την αφαιρετική του γερουνδίου. veniendo Μεθοδικό Φροντιστήριο www.methodiko.net Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999 Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300 Β2β. perdidi: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων στην ίδια φωνή (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι αναγκαίο). perdas perderes perditurus sis perdideris perdidisses Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: Caligulae: γενική αντικειμενική στο insidiatoribus cui : δοτική προσωπική κτητική στο est se : αντικείμενο στο abdidit (άμεση αυτοπάθεια) die : αφαιρετική του χρόνου στο attulit decerptam esse (το πρώτο στο κείμενο) : αντικείμενο στο putetis, ειδικό απαρέμφατο ex arbore : εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης στο decerptam esse recentem : κατηγορούμενο στο ficum salutatiōnum : γενική διαιρετική στο satis corvo : δοτική προσωπική στην απρόσωπη έκφραση venit in mentem quanti : γενική της αξίας στο emerat (αφηρημένη αξία) Γ1β. «Cato attulit […] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Ficus praecox a Catone allata est quodam die Γ1γ. in curiam: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να εκφράζεται η στάση σε τόπο και η απομάκρυνση από τόπο. in curia (in+αφαιρετική), ex curia (απομάκρυνση) domi: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να εκφράζεται η κίνηση σε τόπο και η απομάκρυνση από τόπο. domum (αιτιατική) domo (αφαιρετική) Γ1δ. «Ad haec verba Augustus risit»: να μετατρέψετε την κύρια πρόταση σε ευθεία ερώτηση ολικής αγνοίας με όλους τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής. Risitne ad haec verba Augustus ? (όταν δε γνωρίζουμε την απάντηση που περιμένουμε) Num risit ad haec verba Augustus ? (όταν περιμένουμε αρνητική απάντηση) Nonne risit ad haec verba Augustus ? (όταν περιμένουμε καταφατική απάντηση) Risit ad haec verba Augustus ? (χωρίς ερωτηματικό μόριο εισαγωγής λόγω έμφασης) Μεθοδικό Φροντιστήριο www.methodiko.net Βουλιαγμένης & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999 Δ. Γούναρη 201, Γλυφάδα, Τηλ: 210 96 36 300 Γ2α. vela praetenta, ficum praecocem: να μετατρέψετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. vela praetenta : vela, quae praetenta erant ficum praecocem : ficum, quae praecox erat Γ2β. Αφού καταγράψετε, να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που υπάρχουν στα κείμενα και να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία. cui nomen est Hermaeum: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο diaetam quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο interrogo Cum omnes recentem esse dixissent: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο inquit quanti nullam adhuc emerat : δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο tanti Γ2γ. exclūsus: να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισαγόμενη με τον σύνδεσμο postquam και να αιτιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς της. postquam exclusus est: εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν και δηλώνει μόνο το χρόνο και τίποτα άλλο. exterritus: να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, ώστε να εκφράζεται αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής, λογικής διεργασίας. cum exterritus esset auditā: να αναγνωρίσετε τη μετοχή ως προς το είδος της, να δηλώσετε τη χρονική βαθμίδα που εκφράζει αυτή και να τη μετατρέψετε σε ισοδύναμη πρόταση με τον ιστορικό / διηγηματικό σύνδεσμο cum auditā: ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή με υποκείμενο το salutatione. Δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν στο dixit cum Caesar salutationem audivisset

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου