Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Ετοιμη η μαρινα . Αθορυβος ο βιολογικοςΑς  ΠΑΜΕ  ΝΑ ΔΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Αλλα δυο εργακια αναφερει το  διαυγεια
τιποτε  δεν θα μεινει  για  τον Θεοφιλο??
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού λιµένος Πόρου. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Νέος ∆ηµοτικός και Κοιν. Κώδικας) και του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/18. 
4) Τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφ/νίας-Ιθάκης.
 5) Τον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου, οικ. έτους 2019 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ για επισκευή-συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού λιµένος Πόρου.
 6) Την Απόφαση Ανάληψης ∆απάνης 185/19. 7) Την αριθ. πρωτ. 2217/23-7-19 πρόσκληση ενδιαφέροντος του ∆.Λ.Τ. Κεφ/νιάς – Ιθάκης. 8) Την αριθ. πρωτ. 2238/24-7-19 υποβληθείσα προσφορά του κ. Παπαντωνάτου Γερασίµου. 9) Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν µπορούν να διεξαχθούν από το υπάρχον προσωπικό του Νοµικού Προσώπου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ αναθέτει στον ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ, «ηλεκτρολογικές εργασίες, εµπορία ηλεκτρολογικών –υδραυλικών ειδών-κλιµατιστικών» µε ΑΦΜ:118259836, ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, τις εργασίες επισκευής και συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού λιµένος Πόρου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι :
 1. Επισκευή ηλεκτρολογικού πίνακα.
 2. Αλλαγή λαµπτήρων στους ιστούς φωτισµού. 
3. Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στον πίνακα στο πίλλαρ φωτισµού. 
4. Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων υδραργύρου επί ιστού
 5. Αλλαγή καλωδίων υπόγειας παροχής ΝΥΥ 5Χ10mm. Οι εργασίες θα γίνουν µέχρι 12/8/2019 και σύµφωνα µε την προσφορά του και την τεχνική έκθεση. Η αποζηµίωση του ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € µε ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατήσεων Φ.Ε., οι οποίες θα βαρύνουν τον ίδιο. Η πληρωµή θα γίνει µε την έκδοση του τιµολογίου. Η πίστωση για την πληρωµή του ανωτέρω θα βαρύνουν τον κωδικό των εξόδων Κ.Α. 70.7335.06 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 και προέρχονται από πιστώσεις του Νοµικού Προσώπου. O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
και  δευτερο  μεγαλο εργο

Αριθ. Απόφ. 128/19 CPV50300000-8 NUTS3-EL623 Α Π Ο Φ Α Σ Η
 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζηµιών στο λιµάνι της Σάµης και του Πόρου.
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Νέος ∆ηµοτικός και Κοιν. Κώδικας) και του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/18.
 4) Τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφ/νίας-Ιθάκης. 
5) Τον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου, οικ. έτους 2019 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 15.0000,00 ευρώ για αποκατάσταση ζηµιών στα λιµάνια αρµοδιότητας µας.
 6) Την Απόφαση Ανάληψης ∆απάνης 152/19. 7) Την αριθ. πρωτ. 2135/17-7-19 πρόσκληση ενδιαφέροντος του ∆.Λ.Τ. Κεφ/νιάς – Ιθάκης. 8) Την αριθ. πρωτ. 2147/18-7-19 υποβληθείσα προσφορά του ∆ιονυσάτου ∆ηµητρίου, ΚΕΤΕΚ Ο.Ε. 9) Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν µπορούν να διεξαχθούν από το υπάρχον προσωπικό του Νοµικού Προσώπου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ αναθέτει στον ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, ΚΕΤΕΚ Ο.Ε., «τεχνική εταιρεία- έτοιµο σκυρόδεµα» µε ΑΦΜ:082953391, ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, τις εργασίες αποκατάστασης ζηµιών στο λιµάνι της Σάµης και του Πόρου. Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθεί επισκευή κρηπιδωµάτων (καθάρισµα, τσιµεντόστρωση) όπου απαιτείται λόγω της θερινής περιόδου. Οι εργασίες θα γίνουν µέχρι 9/8/2019 και σύµφωνα µε την προσφορά του. Η αποζηµίωση του ανέρχεται στο ποσό των 4.900,00 € µε ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατήσεων Φ.Ε., οι οποίες θα βαρύνουν τον ίδιο. Η πληρωµή θα γίνει µε την έκδοση του τιµολογίου. Οι πιστώσεις για την πληρωµή του ανωτέρω θα βαρύνουν τον κωδικό των εξόδων Κ.Α. 70.7336.42 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 και προέρχονται από πιστώσεις του Νοµικού Προσώπου. O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου