Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας για την «Κατασκευή Πεζόδρομου – Ποδηλατόδρομου Γέφυρας Bailey στον Πόρο Κεφαλονιάς»

 

Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ

πηγη  Kefaloniamagazine.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9ης (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την 27η Μαρτίου 2021. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66/2021

 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπ.Εθ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: «Κατασκευή Πεζόδρομου – Ποδηλατόδρομου Γέφυρας Bailey στον Πόρο Κεφαλονιάς». 

Στο Αργοστόλι σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 συνήλθαν μέσω (χρήση της τεχνολογίας του epresence-www.epresence.gov.gr),σύμφωνα με την αριθμ. Εγκ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4889/22-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α ໄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018). Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν ότι συμμετέχουν τα πέντε (5) και ονομαστικά:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 5. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

 Ο Πρόεδρος, κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας την συνεδρίαση έθεσε υπόψη των μελών σχετικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπ.Εθ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: «Κατασκευή Πεζόδρομου – Ποδηλατόδρομου Γέφυρας Bailey στον Πόρο Κεφαλονιάς» το από 10/02/2021 με ΑΠ 2280 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει ως εξής:

 2 Ημερομηνία ……………………… ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ BAILEY ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 3 Περιεχόμενα Άρθρα 1. Προοίμιο 2. Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

3. Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου 

4. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

5. Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

6. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του Έργου 

7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 

8. Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες 

9. Επίλυση Διαφορών 

10. Τροποποίηση και Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης 

11. Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης 

12. Τελικές Διατάξεις Παραρτήματα Α Τεχνοοικονομική Έκθεση υπ΄ αριθμ. 

13/2020/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Μονάδα Μελετών Κατασκευών/Τμήμα Μελετών - Κατασκευών Β Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης


 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ BAILEY ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την ……………………….…………………, ημέρα της εβδομάδας ………………………., και ώρα ………….., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων ΑΦΕΝΟΣ 1. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ Ψυχικού, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρος Μεσογείων 224-231, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, αρμόδιο για την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με την περίπτωση γ) του άρθρου 7 του νόμου 4407/2016 (ΦΕΚ Α’ 134 27 Ιουλίου 2016), ο οποίος αποκαλείται εφεξής Φορέας Υλοποίησης του Έργου». ΑΦΕΤΕΡΟΥ 2. Του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς, ΑΦΜ 997627133, ΔΟΥ Αργοστολίου, που εδρεύει στο Αργοστόλι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμόν ………………………(ΑΔΑ………………………….) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Κύριος του Έργου». Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87). 2. Του νόμου 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112). 3. Του νόμου 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134) και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8 αυτού. 4. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τη με αριθμό ………………………..Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα περιεχόμενα των παρακάτω Άρθρων και των Παραρτημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης. Άρθρο 1 Προοίμιο 1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και του Δημοσίου γενικότερα. 2. Το αναλαμβανόμενο έργο «Κατασκευή Πεζόδρομου-Ποδηλατόδρομου Γέφυρας BAILEY στον Πόρο Κεφαλονιάς», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο» αποτελεί έργο τοπικού ενδιαφέροντος το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών του Δήμου Αργοστολίου, γεγονός που θα έχει και επιχειρησιακά θετικό αποτέλεσμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Άρθρο 2 Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης-Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 5 1. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής πεζόδρομου (για χρήση και ως ποδηλατόδρομου) εκατέρωθεν της κύριας κατασκευής και επί στοιχείων της υφιστάμενης γέφυρας. 2. Το πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης και για τους σκοπούς αυτής, περιλαμβάνει: α. Λήψη απαιτούμενων οδηγιών και εγκρίσεων. β. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης. γ. Τεχνικές εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη τεχνοοικονομική έκθεση. δ. Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του. ε. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου. 3. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την τεχνοοικονομική έκθεση του Παραρτήματος «Α». Άρθρο 3 Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου 1. Σκοπός του έργου είναι η επίλυση του προβλήματος της ασφαλούς διέλευσης πεζών παράλληλα με την κίνηση οχημάτων επί της γέφυρας. 2. Περιεχόμενο του Έργου αποτελούν οι προεργασίες καθαρισμού των δοκών πεζοδρομίου και των ορθοστατών για αφαίρεση σκουριάς, η κατασκευή και στερέωση του φέροντος οργανισμού και του καταστρώματος πεζοδρομίου και η κατασκευή χειρολισθήρων πεζοδρομίου. Άρθρο 4 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 1. Ο Kύριος του Έργου αναλαμβάνει να: α. Συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με το Φορέα Υλοποίησης. β. Εξασφαλίσει, τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την εκτέλεση του Έργου. γ. Χρηματοδοτήσει το έργο σύμφωνα με την παράγραφο 5β του Παραρτήματος «Α». δ. Χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα «Α» και η ανάγκη της προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. ε. Ενημερώνει το Κοινό και να προβάλει το Έργο, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης. στ. Συντηρεί το Έργο, άρτια και προσηκόντως, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, μετά την οριστική παραλαβή του. ζ. Διαθέσει εκπρόσωπό του ο οποίος θα έχει φυσική παρουσία επί τόπου του έργου καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και ο οποίος θα διαχειρίζεται τυχόν διαμαρτυρίες ή αιτήματα πολιτών σε σχέση με το έργο και θα μεριμνά ώστε οι υπόψη διαμαρτυρίες ή τα αιτήματα των πολιτών να μην απευθύνονται στο προσωπικό του Φορέα Υλοποίησης. η. Να τοποθετήσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πινακίδες και στις δύο εισόδους της γέφυρας για την ειδοποίηση των χρηστών. 6 θ. Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του πεζόδρομου – ποδηλατόδρο-μου, σε συνεννόηση με τον Φορέα Υλοποίησης. 2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να: α. Εκτελέσει το έργο, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνοοικονομική έκθεση του παραρτήματος «Α», μέσω αναδόχου κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και στο ευλόγως αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει. β. Χρηματοδοτήσει το έργο σύμφωνα με την παράγραφο 5α του Παραρτήματος «Α». γ. Κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη των εργασιών. δ. Παραδώσει το Έργο στον Κύριο του Έργου. Άρθρο 5 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου Το Έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς. Άρθρο 6 Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του Έργου 1. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (24.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 2. Το Έργο χρηματοδοτείται, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», από: α. Τον Δήμο Αργοστολίου από ιδίους πόρους του έως του ποσού των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00€). Ειδικότερα, από το προαναφερθέν ποσό ο Δήμος Αργοστολίου υποχρεούται: (1) Να καταθέσει ποσό εικοσιτεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00€) στη ΔΟΥ υπαγωγής του στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ):1560988001, με παρατήρηση: ΥΠΕΡ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ ΜΟΜΚΑ. (2) Να διαβιβάσει το πρωτότυπο του παραβόλου του ποσού των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00€) προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ ή αντιγράφου αυτού μετά βεβαίωσης ότι το πρωτότυπο τηρείται στην υπηρεσία του. β. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έως του ποσού των τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00 €). Άρθρο 7 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας, συγκροτείται συλλογικό όργανο παρακολούθησης, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΚΕΠΕ)», με έδρα το Αργοστόλι. Η ΚΕΠΕ αποτελείται από τρία τακτικά (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του. β. Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου με τον αναπληρωτή του. 7 2. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της ΚΕΠΕ και τα κοινοποιούν εκατέρωθεν. 3. Η ΚΕΠΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. β. Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της παρούσας. γ. Ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του Έργου. δ. Εισηγείται αιτιολογημένα την τροποποίηση ή λύση της παρούσας, με ειδική αναφορά στους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση ή λύση. ε. Εισηγείται αναφορικά με την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας. 4. Η Επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Τα πρακτικά της ΚΕΠΕ κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της ΚΕΠΕ καθορίζονται με αποφάσεις της. 5. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η ΚΕΠΕ διαπιστώνει την τήρηση όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης και υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Υλοποίησης. Άρθρο 8 Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες 1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός ευλόγου χρόνου και σε περίπτωση αδυναμίας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 3. Ο Κύριος του Έργου είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, σχετιζομένων με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, με τη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του Φορέα Υλοποίησης και αυτός υποχρεωθεί να καταβάλει ποσά για την ως άνω αιτία, αυτός δύναται να τα αναζητήσει αναγωγικά από τον Κύριο του Έργου. Άρθρο 9 Επίλυση Διαφορών Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 10 Τροποποίηση και Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας γίνεται μόνον με έγγραφη κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ΚΕΠΕ. 8 2. Η λύση της παρούσας είναι δυνατή: α. Κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. β. Μονομερώς από τον Φορέα Υλοποίησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 3. Η λύση της παρούσας επέρχεται μετά την παραλαβή και αποπληρωμή των όσων παραδοτέων έχουν ήδη εκτελεστεί, χωρίς καμία άλλη απαίτηση. Άρθρο 11 Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης 1. Έναρξη ισχύος της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και λήξη η ολοκλήρωση του έργου και η παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 2. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας παρατίθεται στο Παράρτημα «Β». Άρθρο 12 Τελικές Διατάξεις Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. Τα ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωσή τους συντάσσεται η παρούσα, η οποία διαβάζεται και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Θεόφιλος Μιχαλάτος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Δήμαρχος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα Μέλη να εγκρίνουν το από 10/02/2021 με ΑΠ 2280 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν: Θεόφιλος Μιχαλάτος – Κρυσταλία Μιχαλάτου – Σπαθής Σταύρος – Γαβριελάτος Αργύριος & Μινέτος Διονύσιος. Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019, το Ν 4635/2019 & 4735/2020.  Το από 10/02/2021 με ΑΠ 2280 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 9  To Πρωτογενές Αίτημα όπως έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ008309731 2021-03-19  Tην 383/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Ε0746ΜΓΤΤ-ΓΨ9)  Την πρόταση του Προέδρου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου: «Κατασκευή Πεζόδρομου – Ποδηλατόδρομου Γέφυρας Bailey στον Πόρο Κεφαλονιάς». 2. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου Διονυσίου Μινέτου ως εκπρόσωπο του Δήμου Αργοστολίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου όπως περιγράφεται στο Άρθρο 7 του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αργύριο Γαβριελάτο. 3. Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Πιστό Αντίγραφο Θεόφιλος Μιχαλάτος Δήμαρχος Αργοστολίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου