ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             ΑΡΓΟΣΤOΛΙ: 26-02-2015
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                 Αρ.Πρ. : 455
Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ 16 –ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Ταχ. Κώδικας: 28.100
Τηλέφωνο: 2671-025600
Φαξ: 2671-022847
Πληρ: Όλγα Γιαννάτου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


Την πρόσληψη δύο (2) Γυμναστών Π.Ε. – Φυσικής Αγωγής με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
Έχοντας υπόψη:
1.Την υπ΄αριθ. 26869/01-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2527/Β/ 08-10-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΚΓ-39Η) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων άθλησης για όλους»
2.Το υπ΄αριθ.1211/14-06-2011 Φ.Ε.Κ. σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Κεφαλλονιάς.
3.Την υπ΄αριθ. Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ 321793/1788/92/36  (ΑΔΑ Ω6ΕΩΓ-4ΦΞ) καθώς και την με ΑΔΑ Ω6ΕΩΓ-4ΦΞ οερή επανάληψη αυτής, με θέμα «εγκρίσεις γενικών προγραμμάτων Άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2014-2015» του Υπουργείου  Πολιτισμού και αθλητισμού, Δ/νση Άθλησης για Όλους τμήμα παρακολούθησης και ελέγχου ΠΑγΟ που αφορά την έγκριση δέκα τριών προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας περιόδου 2014-2015.
  1. Την υπ΄αριθ.78/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς.
  2. Το υπ΄αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/29520/532/22/1 από 13-11-2014 έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Δ/νση Άθλησης για Όλους, τμήμα παρακολούθησης & ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους με θέμα “έγκριση πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό την στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης Για όλους περιόδου 2014-2015»
 
Κωδικός
Απασχ/σης
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 

Ειδικότητα
 
Διάρκεια
σύμβασης

 
Αριθμός
ΠΦΑ
101Προγράμματα Άθλησης για όλους Μεγάλης ΔιάρκειαςΜαζικός ΑθλητισμόςΑπό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις  31-07-20152Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.
  • Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ).

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς Λεωφόρο Βεργωτή 16 Αργοστόλι Τ.Κ. 28100 υπόψη κ.Όλγας Γιαννάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2671-025600). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Τα κριτήρια  κατάταξης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Ορθής επανάληψης της Ανακοίνωσης που βρίσκεται αναρτημένο στα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Κεφαλλονιάς και στο κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»  όπου στεγάζονται τα γραφεία της  Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της από 17-02-2015 ανακοίνωσης  είναι ακόμη τέσσερις (4) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης δηλαδή από την 1η   Μαρτίου του 2015 και λήγει την Τετάρτη 4  Μαρτίου του 2015.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   26-02-2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ