Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου την Δευτέρα 1η Ιουνίου με τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ,όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως συμμετέχετε στην 19η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresence -www.epresence.gov.gr ), την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 17:00 – 22:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού –παραλίας επί των οποίων βρισκόταν σε ισχύ μισθωτήρια του έτους 2019.
Εισήγηση : Νομική Υπηρεσία
  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 31/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση της αριθ 73/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου
που αφορά την 6η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. «Έγκριση της αριθ 02/20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου
Αργοστολίου έτους2019 και γι α την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31Δεκεμβρίου 2019».
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου
  1. Σχετικά με την ένταξη του μνημείου ( Θολωτού Τάφου Τζανάτων ) στο τρέχον ΕΣΠΑ και την εφαρμογή των εγκεκριμένων από το ΚΑΣ και τον Υπουργό Πολιτισμού μελετών.
Εισηγητές : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεράσιμος Μεταξάς τ. Νομάρχης Κεφαλονιάς
  1. Εισήγηση για: Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την προμήθεια των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υπ’ αριθ. 8584/2019 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΡΨΞ2ΩΕ5-ΣΥ1) της «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», για τα οποία ο προηγηθείς διεθνής διαγωνισμός απέβη άγονος.
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. «Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που
διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς του Αργοστολίου, σύμφωνα
με την 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός
  1. «Έγκριση της αριθ 10/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Εισηγητής : Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
9 ) Έγκριση και αποδοχή της αριθ 29/20 μελέτης σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές
Της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (01 ) Απορριμματοφόρου Οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου Πρέσας χωρητικότητας16m3.»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
10) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να λειτουργήσει Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
11) Έγκριση της αριθ 01/20 μελέτης σχετικά με ««Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
12) Αποδοχή και έγκριση Μελέτης «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
13) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Ανάπλαση Οδού Κρασσά Δήμου Αργοστολίου .»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
14) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Πόρου»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών Καταστροφών της Δημοτικής Οδού με την επωνυμία Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
16 ) Συμπλήρωση – προσαρμογή της αριθ 44/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 7502/19-12-19 (ΑΔΑ: ΩΛΩΘ46ΜΓΤΤ-0ΤΒ) Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα, Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή και Έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Πράξης με τίτλο : « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ»
Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
17) Έγκριση της αριθ 03 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με : «Επαναφορά κάδων απορριμμάτων στην οδό Ριζοσπαστών.»
Εισηγητής : Διεύθυνση Καθαριότητας
18) Έγκριση της αριθ 04 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με :
« Προσδιορισμός αρχή / πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σπετσών στο Αργοστόλι.»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
19 ) Έγκριση της αριθ 05 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με
«Ανάκληση της αριθμ. 52/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με την έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας στο Αργοστόλι.»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
20) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Ολική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων( Συμμείκτων Απορριμμάτων ) του Δήμου Αργοστολίου στον ΧΥΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κεφαλονιάς και ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης της σύμβασης .
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
21) Έγκριση της αριθ 13 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Έγκριση άδειας τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου αγροτικής οδού εκτός οικισμού Σβορωνάτων Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου.»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
22) Έγκριση της αριθ 12 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
«Πλακόστρωση πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας στην οδό Σουηδίας 83 της
πόλης του Αργοστολίου.»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
23) Έγκριση της αριθ 16 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
Ανανέωση χρόνου ισχύος της παραχωρημένης θέσης στάθμευσης Α. με Α. επί της οδού Κοντομίχαλου (&Βύρωνος 27) στο Αργοστόλι.
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
24) Έργο αποκατάστασης βλαβών και προσδιορισμός χρήσης του πρώην σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός
25) Έγκριση της αριθ 11 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά
με : «Εξέταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων διασταύρωσης Δημοτικών οδών στα Καλλιγάτα Λειβαθούς»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
26) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
<Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός
27) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
<Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός
28) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Κοινότητας Διλινάτων
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
29) Έγκριση 1ου Συνοπτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
30) Εισήγηση για τροποποίηση της αριθ 12/20 (ΑΔΑ:Ψ1446ΜΓΤΤ-91Τ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου .
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
31) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
32)Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
33) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου
Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης
34) Λήψη μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό και μικρούς επαγγελματίες του κλάδου
Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης
35) Σχετικά με λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στην Περιοχή Σκοτεινή Λάσσης Αργοστολίου.
Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου