Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
POROSNEWS

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Η ΚΥΑ για τη διαχείριση των παραλιών -Ο ρόλος των Δήμων (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των Υπ. Εσωτερικών και Περιβάλλοντος με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών». Τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ είχε προαναγγείλει ο υπ. Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης πριν λίγες ημέρες κατά την ομιλία του στη Βουλή.
Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:
«Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6, με δικαίωμα παραχώρησης α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 «Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα επόμενα άρθρα».
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ
aftodioikisi.gr
Στην Κεφαλονιά οι παρακάτω παραλίες θα δημοπρατηθούν μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

Διάρκεια παραχώρησης: 3 σεζόν
Άρθρο 6 Χρόνος παραχώρησης – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2019. Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώ- ρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2017 ή 31.12.2018 ή 31.12.2019. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων. Αυτονόητο είναι ότι οι μονοετείς συμβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν για το έτος 2017 υπολείπονται εκ των πραγμάτων του δωδεκαμήνου. Εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κα- τόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους. Από την 1η Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρή- σεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από το Δήμο μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας. Εντός του Ιουνίου εκάστου έτους οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολο- κληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης), καθώς επίσης εντός της αιχμής της θερινής περιόδου ανά περιοχή να διενερ- γούνται αυτοψίες. Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρη- σης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2017 οι Περι- φερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης).
ΠΗΓΗ  PORTONI.GR


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
 T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
15460
 Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017
22. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
23. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 198/2016 (ΦΕΚ 3722
Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιο-
 τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο», αποφασίζουμε:Άρθρο 1Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης
Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσηςαιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 και των άρθρων 2,
7, 15 και 31 του ν. 2971/2001, γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών ή του κατά νόμο εξουσιοδοτη-
μένου οργάνου, έναντι ανταλλάγματος, με τη διαδικασία
που προβλέπεται από την παρούσα.
Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της
προστασίας των ακτών, και της προστασίας του οικο-
συστήματος των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση
ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπόπαραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, πα-
ραλίας και δεν παραβλάπτεται η κατά προορισμό χρήση
 του ως κοινόχρηστου αγαθού.Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δι-
καίωμα απλής χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντε-
λεσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7
 του ν. 2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτή-σει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με άλλο τρόπο.Η παραχώρηση της απλής χρήσης των χώρων αιγια-
λού και κοινόχρηστης παραλίας που περιλαμβάνονται
στον πίνακα του παραρτήματος 1 «Πίνακας θέσεων ηλε-κτρονικών δημοπρασιών, διενεργούμενες αποκλειστικά
από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών»
 της παρούσας γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικα-
σίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που διενεργείταιαπό τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών.
Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋ-
ποθέσεις της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζο-
νται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της
παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 2α της παρ. 1 του άρθρου15 του ν. 4467/2017.Άρθρο 2Σκοπός παραχώρησης
Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσηςαιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγά-λων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (εφεξής αιγιαλού,
παραλίας), γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που
εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοι-νού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
 τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλω-
στρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την δι-αδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του ν. 2971/2001
και της παρούσας.Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπε-
 ται από διατάξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών
ή beach parties, γήπεδα κτλ ) επιφέρει τις κυρώσεις τουάρθρου 15 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη
και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμωνποταμών.Άρθρο 3Δικαιούχοι Παραχώρησηςδικαιώματος απλής χρήσης
Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό
και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρ-
μοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το
χρονικό όριο του άρθρου 6, με δικαίωμα παραχώρη-
σης α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του
άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται
στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμαυπομίσθωσης β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον δια-
θέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος
και γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑεφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, έναντιανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων
 του άρθρου 2 «Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας,
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα
επόμενα άρθρα.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή
Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), μετά το χρονικό
όριο του άρθρου 6 είναι αποκλειστικά αρμόδιες για τηνπαραχώρηση απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκεκαι ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 με το αντάλ-
λαγμα του άρθρου 6 σε: α) υφιστάμενες δημοτικές ανώ-
νυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον
περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και
χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης, β) ιδιώτες και επιχειρήσεις
εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτη-δεύματος και γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενααπό ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους
έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηρι-
οτήτων του άρθρου 2 «Σκοπός Παραχώρησης» της πα-
ρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται
στα επόμενα άρθρα.Άρθρο 4 Τρόπος και Είδος σύμβασηςπαραχώρησης απλής χρήσης
Κάθε παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται είτε κα-
 τόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας)σύμφωνα με την παρούσα.
1. Παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν διενέργειας
πλειοδοτικής δημοπρασίας.Εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω του Δήμου,
εντός των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται
στην παρούσα, ακολουθεί τις περί δημοπρασιών διατά-ξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 77) και της παρούσας.
Εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω των Περιφε-ρειακών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας
Περιουσίας ακολουθεί τις περί πλειοδοτικών δημοπρασι-
ών διατάξεις της υπουργικής απόφασης της παρ. 2α του
α. 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει και της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
 T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
15461
 Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017
2. Παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία
(απευθείας παραχώρηση).
Δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς
δημοπρασία, είτε αυτή διενεργείται μέσω του Δήμου
είτε μέσω των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ. Οικο-νομικών, είναι:Α. Οι νομίμως λειτουργούσες ξενοδοχειακές εν γένει
επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητι-
κά σωματεία, εποπτευόμενα από την Γενική ΓραμματείαΑθλητισμού εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού και με τις
προϋποθέσεις της παρούσας.
Στους έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παρα-
χώρηση άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με τις παρ. 3 και
4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, η δυνατότητα της
απευθείας παραχώρησης παρέχεται κατά προτεραιότη-
 τα έναντι οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς, ως ομόρους,
 για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς
 τους κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα εξα-σφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, κατά τα
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα.Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που προκύπτει από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης
επί της ακτογραμμής.
Β. Οι δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266, μετά την
ολοκλήρωση των μισθώσεων λόγω ομορότητας.Άρθρο 5Παραχώρηση σε όμορουςΈννοια του «όμορου» για την πλήρωση της προϋπό-θεσης της απευθείας παραχώρησης:
Εάν μεταξύ της επιχείρησης και της κοινόχρηστης πα-
ραλίας - αιγιαλού παρεμβάλλεται:
α) Δημόσιο κτήμα, προκειμένου να καταστεί όμορη με
 τον αιγιαλό απαιτείται η υποβολή του μισθωτηρίου που
έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ για την έκταση του παρεμ-
βαλλόμενου δημόσιου κτήματος, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά από νεότερη διάταξη νόμου.β) Δρόμος έχει εφαρμογή η αριθμ. 548/1993 γνωμο-δότηση ΝΣΚ.
 γ) Πλατεία έχει εφαρμογή η αριθμ. 1075985/5379/Β0010/14.10.1991 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιή-
θηκε η αριθμ. 10/1991 ατομική γνωμοδότηση του γρα-φείου Νομικού Συμβούλου του Υπ. Οικονομικών.
δ) Ιδιωτική έκταση ή έκταση διαχείρισης άλλου φορέα,
προκειμένου να καταστεί όμορη και να ολοκληρωθεί
η απευθείας μίσθωση, πρέπει να υποβληθεί μαζί με ταλοιπά στοιχεία της αίτησης το συναφθέν μισθωτήριο.Άρθρο 6Χρόνος παραχώρησης - Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις
31.12.2019.
Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για έναή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώ-
ρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες
31.12.2017 ή 31.12.2018 ή 31.12.2019. Δεν επιτρέπεταιη παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του
δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότε-
ρου χρόνου χρήσης των χώρων. Αυτονόητο είναι ότι οι
μονοετείς συμβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν
 για το έτος 2017 υπολείπονται εκ των πραγμάτων του
δωδεκαμήνου. Εντός του 1ου τριμήνου (ΙανουάριοςΦεβρουάριος Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κα- τόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από
 τους Δήμους.
Από την 1η Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρή-
σεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τιςΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας. Οι Δήμοι οφείλουν να
αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες
δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από το Δήμο
μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους εντός των επόμενων5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔ και ΑΓ ΔημόσιαςΠεριουσίας.
Εντός του Ιουνίου εκάστου έτους οι Περιφερειακές
υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολο-
κληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθείόλες οι συμβάσεις παραχώρησης), καθώς επίσης εντός
 της αιχμής της θερινής περιόδου ανά περιοχή να διενερ-
 γούνται αυτοψίες.Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρη-σης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους
και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις
δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να
αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίεςδεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει
αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από
 το Δήμο μέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόμενων 5ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ. Εντός
 του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2017 οι Περι-φερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις(συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης).Άρθρο 7Αντάλλαγμα
 Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης
προσδιορίζεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της πε-
ριοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της
ίδιας θέσης των 5 τελευταίων ετών και σε περίπτωση
ανυπαρξίας (νέα σύμβαση παραχώρησης) των ομόρων
με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα,
ως προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων
αυτών.
Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και
ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε
παροχή υπηρεσιών από τον υπέρ ου προς το ελληνικόδημόσιο. Το αντάλλαγμα καθορίζεται από τους εξής:
1. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης
διενεργείται από το Δήμο καθορίζεται από το αρμόδιοόργανο του Δήμου και εγκρίνεται από την ΠΔΔΠ.
2. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης
διενεργείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ.
Οικονομικών:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
 T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
15462
 Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017
2α. Για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της έδρας των. Π.Δ.Δ.Π, εισηγείται ο Προϊστάμενος του ΤμήματοςΒ΄ και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π.2β Για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της έδρας των Α.Γ.Δ.Π., εισηγείται ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΑΓ και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π.
3. Το υπέρ του δημοσίου ποσοστό ανταλλάγματος
ορίζεται:
α. Στην περίπτωση που η διαδικασία παραχώρησης
απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων
 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους κοινό-
χρηστους χώρους διενεργείται από τους Δήμους το
αντάλλαγμα υπέρ του δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό30% επί του συνολικού ανταλλάγματος εκάστης σύμ-
βασης παραχώρησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία το δικαίωμα απλήςχρήσης έχει παραχωρηθεί σε τρίτους, το αντάλλαγμα
υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε 30% επί του συμφωνη-θέντος ανταλλάγματος, το οποίο καταβάλλεται κατά τιςδιατάξεις του άρ. 13 της παρούσας.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ίδιοι οι ΟΤΑ Α’
βαθμού χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινό-χρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του δημοσίου
ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων
από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2,
όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους, οιοποίοι κοινοποιούνται στις αρμόδιες ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ εντός
μηνός από την έγκρισή τους.
Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαίωμα έχει μεταβιβα-
στεί, από τον Δήμο, σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμηεταιρεία του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, το υπέρ του
δημοσίου αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσοστό 30% επί τωνακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί η ίδια η δημο-
 τική ανώνυμη εταιρεία από την άσκηση των δραστηρι-οτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους
κοινόχρηστους χώρους και απαγορεύεται η καταβολή
οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τον Δήμο. Η δημοτική
ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 οφείλει να κοινοποιεί
 τον ισολογισμό της στο οικείο Αυτοτελές Γραφείο Δημό-
σιας Περιουσίας εντός μηνός από την έκδοσή του.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας ή
ο εξουσιοδοτημένος από τον Προϊστάμενο της Περιφε-
ρειακής Δ/νσης υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου
Δημόσιας Περιουσίας, στη συνέχεια φροντίζει άμεσα
 για την σύνταξη σχετικού Χρηματικού καταλόγου με τα
ποσά του ανταλλάγματος και τον αποστέλλει για βεβαίω-ση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω
υποχρέωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Πε-
ριουσίας, θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του εδαφίουβ’, του άρθρου 15 της παρούσας.
β) Στην περίπτωση που η διαδικασία παραχώρησης
απλής χρήσης διενεργείται από τις ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ το ανω- τέρω ποσοστό ανέρχεται στο 50% υπέρ του δημοσίου.
4. Για το υπέρ του δημοσίου ποσοστό (είτε αυτό κα-
 ταβάλλεται εφάπαξ είτε σε δόσεις) εκδίδεται οίκοθεν
σημείωμα από την Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές
Δημόσιας Περιουσίας στο ΚΑΕ 2224 και το διπλότυπο /
 τα διπλότυπα είσπραξης αναγράφονται - επισυνάπτονταιστη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης που τηρείται
στο αρχείο της υπηρεσίας.5. Είναι δυνατή η καταβολή του συνολικού ανταλλάγ-ματος μετά από αίτηση σε δόσεις, οι οποίες θα αναγρά-φονται στη σύμβαση παραχώρησης, ως εξής:Για τις συμβάσεις παραχώρησης από την ισχύ της πα-ρούσας μέχρι 31.12.2017 η καταβολή γίνεται εφάπαξ.Για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31.12.2018 η καταβολή μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη τηςσύμβασης και η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2018.Για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31.12.2019 η καταβολή μπορεί να γίνει σε τρεις δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη τηςσύμβασης, η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2018 και η τρίτηδόση μέχρι 31.3.2019.Αναλογικά η καταβολή των δόσεων εφαρμόζεται ωςανωτέρω και για τις νέες παραχωρήσεις απλής χρήσηςπου θα συναφθούν στα έτη 2018 και 2019.
 Το υπέρ του δημοσίου αντάλλαγμα ακολουθεί κατά
 το ίδιο ποσοστό (30% ή 50%) τις δόσεις και ο υπέρ ου η
παραχώρηση οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δόσης, να
υποβάλει το διπλότυπο καταβολής του στη Περιφερει-ακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιου-
σίας στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι
παραχωρούμενοι χώροι.
6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και
μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει,
λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή
η σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης από την Πε-ριφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας
Περιουσίας.
7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές ΓραφείοΔημόσιας Περιουσίας οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικόαρχείο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι συμβάσεις
παραχώρησης με πλήρη στοιχεία, μέσω του οποίου γί-
νεται η συστηματική παρακολούθηση καταβολής του
ανταλλάγματος, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση
 των εσόδων και η δημιουργία μητρώου αξιών τιμών των
παραχωρούμενων χώρων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης το πρωτόκολλο
αυθαίρετης χρήσης να είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του
ανταλλάγματος χρήσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση να
αιτιολογείται η διαφορά. Είναι δυνατός ο συμβιβασμός
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 115α του π.δ. 11/1929,
μέχρι ποσοστό 25%, κλιμακούμενο ως εξής: για ποσό από 2.001 έως 6.000 ευρώ μείωση κατά 5%
 για ποσό από 6.001 έως 12.000 ευρώ μείωση κατά 10% για ποσό από 12.001 έως 18.000 ευρώ μείωση κατά 15% για ποσό από 18.001 έως 24.000 ευρώ μείωση κατά 20%
 για ποσό από 30000 ευρώ και άνω μείωση κατά 25%.Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποδεικνύεται ότι έχεικαταλάβει αυθαίρετα το χώρο πριν τη σύναψη σύμβα-
σης παραχώρησης επιτρέπεται, μόνο για το έτος 2017η σύναψη σύμβασης εφόσον πληροί τους υπόλοιπους
όρους και προϋποθέσει, καταβάλλοντας στο καθορισθέν
μίσθωμα, προσαύξηση ύψους 20% επί του συνόλου του
ετήσιου ανταλλάγματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
 T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
15463
 Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017
Άρθρο 8Εξαιρούμενοι από την παραχώρηση χώροι
Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι
κοινόχρηστοι χώροι:
α. Όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς
πλην του Υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία,
Οργανισμούς Λιμένων, Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λπ.).β. Όταν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 14 και14Α του ν. 3986/2011. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους αίτηση για παραχώρηση απλής
χρήσης έως 31.5.2017 η παραχώρηση μπορεί να γίνει με
 τη διαδικασία και τους όρους της παρούσας απόφασης
 για χρονική διάρκεια έως 31.12.2017. Η διαδικασία αυτή
επαναλαμβάνεται κάθε έτος, με καταληκτική ημερομη-νία κατάθεσης αίτησης από τους ενδιαφερόμενους την
31η Μαρτίου και ημερομηνία λήξης της σύμβασης αυτή
που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας. γ. Όταν υφίστανται νόμιμες παραχωρήσεις βάσει των
διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 σε εμπορικές
επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χύδην φορτία, σε βι-ομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, μεταλλευτικές,
λατομικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέρ-
 γειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών με το δημόσιοείτε βάσει μονομερούς πράξεως του δημοσίου.δ. Όταν επ’ αυτών υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυ-
πηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας ή έχει
ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.
ε. Όταν έχουν εκτελεσθεί στους ανωτέρω κοινόχρη-
στους χώρους έργα άνευ αδείας του ν. 2971/2001 ή καθ’
υπέρβαση αυτής.
στ. Όταν οι γεωμορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέ-πουν (π.χ. βραχώδεις - απόκρημνες ακτές) ή τίθεται θέμα
ασφάλειας και υγείας των λουομένων.στ. Όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι μι-κρότερο των τριών (3) μέτρων.Άρθρο 9Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσηςαιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμώνπου τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας
α). Για τις περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστα-
σίας του Υπ. Πολιτισμού, όπως αυτές περιγράφονται στην
απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 (ΦΕΚ 110/Β΄/30.3.2017)
ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή (παράρτημα 2).
Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει η παρ. 6 του α.13,
ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
β). Για τις περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστα-
σίας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύει το υπ’
αριθμ. πρωτ. οικ. 22063/747/3.5.2017 έγγραφο ΥΠΕΝ
(παράρτημα 3).Ο έλεγχος της τήρησης των όρων που έχουν τεθεί με
 τις ανωτέρω αποφάσεις (παραρτήματα 2 και 3) γίνεται
από τις κατά τόπους και καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υποβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας και
μη τήρηση των όρων που έχουν τεθεί στα παραρτήματα
2 και 3 να ενημερώνονται άμεσα οι ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ.Άρθρο 10Υποχρεώσεις ΔήμωνΟι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τονκαθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την
 τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και
 γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αι-
σθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος
χώρου.Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την έν-
νοια του άρθρου 1 περίπτωση β΄ του π.δ. 23/2000 (18 Α΄),
οι Δήμοι υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στις δι-
ατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω π.δ. για πρόσληψη
ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρη-
 τηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων
προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζο-μένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς.
Οι Δήμοι, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους
έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώ-
νουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των
κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τα κατά
 τόπους αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιου-
σίας προκειμένου να εισηγηθούν στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για τη λήψη μέτρων,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παρα-
χώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων
από Δήμο σε επιχείρηση του άρθρου 266 της παρούσας
ή τρίτο αυτοί καθίστανται συνυπεύθυνοι στις ανωτέρωυποχρεώσεις.
Η συμβατικά οριζόμενη διάρκεια της παραχώρησης
απλής χρήσης στις συμβάσεις παραχώρησης, δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ισχύος της παρούσας
απόφασης.Άρθρο 11Υποχρεώσεις λιμενικών και αστυνομικών αρχών
Οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές μέσω των εντεταλ-
μένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περί-
πτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες
επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώ-νουν άμεσα τα κατά τόπους αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία
Δημόσιας Περιουσίας ή την Περιφερειακή Διεύθυνση
Δημόσιας Περιουσίας για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.Άρθρο 12Περιορισμοί - υποχρεώσεις -απαγορεύσεις υπέρ ων
Οι υπέρ ων στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαί-
ωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω
περιορισμούς - υποχρεώσεις - απαγορεύσεις:(α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοι-ώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία τωνχώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τονκοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.
(β) Οφείλουν να εξασφαλίζουν και να μην εμποδίζουν
 την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
 T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
15464
 Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017
στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλ-
λεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και
ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας.
(γ) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρι-σμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου
 της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης
να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια τωνλουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο
χώρο.
(δ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδια-
 γραφές και τα αναφερόμενα στο παράρτημα 4 «ΤΕΧΝΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»,(ε) Ο υπέρ ου δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ήμερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποια-
δήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να
αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε χωρίς έγκρι-
ση του Υπουργού Οικονομικών, σε περίπτωση δε που
ο υπέρ ου είναι Δήμος και του Υπουργού Εσωτερικών.
(στ) Οφείλουν να παραδώσουν τους κοινόχρηστουςχώρους στην αρχική τους κατάσταση αμέσως μετά τη
λήξη της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.
(ζ) Οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 13 τουν. 2971/2001 ισχύουν μόνο για τις κατόπιν δημοπρα-
σίας συμβάσεις παραχώρησης. Ο περιορισμός των 100
μέτρων ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απλή χρήση
ασκείται από τους ίδιους τους Δήμους ή τις δημοτικές
ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006. Ο
περιορισμός των 500 τ.μ. ισχύει και για όσα κέντρα ανα-ψυχής και κάμπινγκ έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την
παραχώρηση απλής χρήσης άνευ δημοπρασίας σύμφω-
να με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001.
(η) Ο περιορισμός του β’ εδαφίου της παρ. 3 του άρ-
θρου 13 του ν. 2971/2001 των πεντακοσίων (500) τε-
 τραγωνικών μέτρων για κάθε παραχώρηση δεν ισχύει
 για τις όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (σχετική η
υπ’ αριθμ. 52/2005 γνωμοδότηση του Α’ τμήματος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
(θ) σύμβαση παραχώρησης που ο υπέρ ου συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της Π.Δ.Δ.Π.
ή του Α.Γ.Δ.Π., όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της πα-
ρούσας, είναι άκυρο και ο υπέρ ου δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.
Οι υπέρ ων υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και
 τους περιορισμούς της παρούσας και των παραρτημά- των της.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων
 της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περίαιγιαλού και παραλίας [ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως έχει
 τροποποιηθεί και ισχύει], ανεξάρτητα από το καθορισθέναντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας.
Άρθρο 13Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους
Η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού,
παραλίας για την απλή χρήση τους, σε τρίτους, απευθείας
ή κατόπιν δημοπρασίας, γίνεται με σύμβαση παραχώ-
ρησης σύμφωνα. με το παρόν άρθρο που συνάπτεται:
α) από το Δήμο και τον υπέρ ου με προσυπογραφή
 της ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ ήβ) από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ και τον υπέρ ου,
Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς
 τα στοιχεία του υπέρ ου, το είδος της παραχώρησης
(απευθείας ή μη), η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με
 τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώ-ρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλίακτλ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα.
Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του αιτού-
ντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 τουν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από τηνεφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του
 τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών
αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και
θεωρείται από τις ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ και επισυνάπτεται στη
σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης. Τόσο στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης,
όσο και στην περίπτωση της δημοπρασίας, μόνο μετά
 την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπέρ ου
έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο
κοινόχρηστο χώρο.
1. Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δη-
μοπρασία.1α. στην περίπτωση που συνάπτεται από Δήμο:
Στις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής
χρήσης χωρίς δημοπρασία, ακολουθείται η εξής διαδι-κασία: το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την
υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου, ο οικείος Δή-
μος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ.
 τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Περιφερειακή
Δ/νση ή στο αρμόδιο Αυτ/λες Γραφείο Δημ. Περιουσίας,
αντίγραφο σχεδίου της προς υπογραφή σύμβασης συ-
νοδευόμενου από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του
παρόντος άρθρου.
Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δη-μόσιας Περιουσίας, ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόνυπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περι-
ουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμωνημερών από τη λήψη του σχεδίου, τον οικείο Δήμο εγ- γράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία,email κτλ), εάν συμφωνεί με το περιεχόμενο της σύμβα-
σης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας,
 τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του Αυτοτε-λούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας.
Αν ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
 του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, διαπι-
στώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης,
υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη
σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, εφόσον δεν είναι
δυνατή η παραχώρηση χρήσης του συγκεκριμένου κοι-
νόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή
οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, που κρίνει ότι αντί-
κειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου