Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Διδασκαλία ελληνικών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ( εξετάσεις Μαΐου 2023)

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ελληνικών  σε   αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης και τις γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθουν το Μάιο του 2023 . Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας θεσμοθετήθηκε  Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) το οποίο συμπεριλαμβάνει την εξέταση στην ελληνική γλώσσα ( κατανόηση και παραγωγή γραπτου και προφορικού λόγου ) και ερωτήσεις από την ελληνική Ιστορία ,την  Γεωγραφία και τους Πολιτικούς θεσμούς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 93 17 956. 


Special Greek lessons are given to foreigners who wish to acquire Greek citizenship through the naturalization process and the written exams that will be held in May 2023. For the acquisition of Greek citizenship, a Certificate of Knowledge Proficiency for Naturalization (P.E.G.P) was instituted which includes the exam in the Greek language (comprehension and production of written and spoken language) and questions from Greek History, Geography and Political institutions.

Contact phone number 694 93 17 956.

Специальные уроки греческого языка проводятся для иностранцев, желающих получить греческое гражданство в процессе натурализации и письменных экзаменов, которые состоятся в мае 2023 года. Для приобретения греческого гражданства был учрежден Сертификат о знании знаний для натурализации (PEGP), который включает экзамен по греческому языку (понимание и воспроизведение письменной и устной речи) и вопросы по греческой истории, географии и политическим институтам.

Контактный телефон 694 93 17 956.

Mësime speciale greke u jepen të huajve që dëshirojnë të marrin nënshtetësinë greke nëpërmjet procesit të natyralizimit dhe provimeve me shkrim që do të zhvillohen në maj 2023. Për marrjen e nënshtetësisë greke, u krijua një Certifikatë e Aftësisë së Njohurive për Natyralizimin (P.E.G.P) që përfshin provimin e gjuhës greke (të kuptuarit dhe prodhimin e gjuhës së shkruar dhe të folur) dhe pyetje nga Historia, Gjeografia dhe Institucionet Politike Greke.

Numri i telefonit kontaktues 694 93 17 956.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου