Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

περί επιδόματος τέκνων

Την Παρασκευή   18 Ιουλίου  καταβλήθηκε  δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013 από τον ΟΓΑ.
Η πληρωμή αφορά τους 449.384 δικαιούχους που θα λάβουν την 2η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Η πληρωμή αυτή περιλαμβάνει όσους είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση Α21 (μέσω του TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων), μέχρι και την 30 η Ιουνίου 2014. Το επίδομα θα λάβουν και 7.782 δικαιούχοι οι οποίοι είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί.
Με ανακοίνωσή του ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει ότι:
- Οι αιτήσεις Α21 που υποβλήθηκαν μετά τις 30/6/2014 θα ικανοποιηθούν σε επόμενη πληρωμή.
- Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων για το 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).


Διαβάστε εδώ: http://newpost.gr/post/369913/oga-thn-paraskeyh-ta-oikogeneiaka-epidomata#ixzz38w5xPslv


Κλάδος οικογενειακών επιδομάτων απο  πηγη http://www.oga.gr/#
Η Διοίκηση του ΟΓΑ διευκρινίζει τα ακόλουθα, σχετικά με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 που αφορούν στα οικογενειακά επιδόματα:

1. Από 1/11/2012 καταργήθηκαν:
- Το επίδομα τρίτου παιδιού (177 €/μήνα), το οποίο καταβαλλόταν για το τρίτο παιδί μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του
- Η ισόβια σύνταξη (102€/ μήνα)
- Η εφάπαξ παροχή των 2.000€, η οποία καταβαλλόταν για τη γέννηση κάθε παιδιού από το τρίτο και μετά.

2. Από το έτος 2013 τα οικογενειακά επιδόματα αντικαθίστανται από το νέο Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.

3. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή 2.000€ και ισόβια σύνταξη) που έχουν υποβληθεί στον ΟΓΑ, θα εξεταστούν το συντομότερο δυνατό και θα καταβληθεί στους δικαιούχους, το δικαιούμενο ποσό (αναδρομικά και μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του επιδόματος), άπαξ, εντός του έτους 2013.
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
1. Θεσμικό πλαίσιο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων: 
α) Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με
την παρ. 4β του άρθρου 35 του Ν. 4111/2013, την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013 και την
παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν.4170/2013)).
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄)
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό
των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε
τέκνο.
Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με
πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του
πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την
τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.
Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:
− Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
− Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα
γεννηθούν εντός του έτους 2013 .
2. Θεσμικό πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:
α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40) και Ν. 4170/2013 (άρθρο 65 παρ. 1).
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄).
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα
πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου
επιδόματος στήριξης τέκνων.
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της
οικογένειας.
2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης
Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. 
4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε
ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο
1φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση
πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος
της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής
τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα
ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια
που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
5. Εισοδηματικό κριτήριο: 
 α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των
εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική
κατηγορία.
 Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας
γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση
1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την
κλίμακα ισοδυναμίας.
 Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του
ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:
(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, 
(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3
του επιδόματος και 
(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν
το 1/3 του επιδόματος. 
Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται
στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα
πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε

επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
και
Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ 
ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593)
Αρθρο Πρώτο παρ.ΙΑ
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά 
Νομοθετήματα 39
Προισχύσασες μορφές άρθρου 3
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΑ.2. ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
 1. Θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με 
τις 
υποπεριπτώσεις 12 και 14 της παρούσας διάταξης οικογενειακά επιδόματα.
 2. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την 
εισοδηματική 
κατηγορία.

 Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο 
πρώτος 
γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο 
έχει 
στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα 
(φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 65 παρ.2 Ν.4170/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013.,ορίζεται ότι:
"Στο τέταρτο εδάφιο της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α` 222) οι λέξεις 
«οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα)» αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσε η 
διάταξη αυτή, με τις λέξεις «συνολικό οικογενειακό εισόδημα»".
 Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως 
του 
ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι 
χιλιάδες 
(6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ
έως 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (Γ) από δώδεκα 
χιλιάδες 
και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του 
επιδόματος.
"Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων 
τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο"
***Το εντός " " εδάφιο αντικατέστησε το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της 
υποπαραγράφου ΙΑ.2 του παρόντος νόμου, με το άρθρο 38 παρ.8 περίπτωση β του 
Ν.4144/2013 
(ΦΕΚ Α 88/18.4.2013)

***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 7 παρ.6 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17/23.1.2013,ορίζεται ότι:
"6. Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:
 "Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων 
τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.6 του άρθρου 7 του Ν.4110/2013 η οποία ρύθμιζε το αυτό θέμα, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 38 παρ.8 περίπτωση γ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α 
88/18.4.2013)
 Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που 
αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 3. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, 
φυσικά, 
θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας 
του ή το 
19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην 
ανώτερη ή 
ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το 
επίδομα 
καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της 
κάθε 
σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 
Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, 
λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το 
απορφανισθέν 
τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και 
των δύο 
γονέων.
 4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και 
οριστικής 
διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια
ή 
αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους
και 
προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από 
διαφορετικούς 
γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως 
έχει 
την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της 
αυτά.
 5. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται κατόπιν αίτησης «και το δικαίωμα 
αναγνωρίζεται» από την 1η του επόμενου μήνα υποβολής της. Για τη διακοπή του 
επιδόματος, 
λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 3, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα 
γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησης τους και, 
προκειμένου περί 
φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
*** Η λέξη «καταβάλλεται» της παρ.5 διαγράφτηκε και αντικαταστάθηκε από
 τις λέξεις «και το δικαίωμα αναγνωρίζεται»,ως άνω, με τη παρ.4β του άρθρου 35 του 
Ν. 
4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-01-2013 με έναρξη ισχύος από 05/12/2012 όπως ορίζεται στη 
παρ. 4 του 
άρθρου 49 του αυτού νόμου.
 "Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν 
γεννηθεί 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται αναδρομικά: 
αα) από 
1.1.2013 για τέκνα γεννημένα μέχρι 31.12.2012 και ββ) από την 1η του επόμενου μήνα 
της 
γέννησης τους για τέκνα γεννημένα εντός του 2013".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 38 παρ.8 περίπτωση α του Ν.4144/2013 
(ΦΕΚ Α 88/18.4.2013) 6. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων 
εφόσον 
έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους 
ευρίσκονται στην Ελλάδα:
 α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
 β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο 
ομογενούς,
 γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
 δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, 
Ισλανδία και 
Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
 ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το 
καθεστώς 
παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς
των 
Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α`201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας 
Υόρκης 
του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α`125),
 στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις 
διατάξεις της 
Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α` 176),
 ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
 η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς 
τέκνων 
ελληνικής υπηκοότητας.
 7. Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, 
οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ 
του 
Δημοσίου ή τρίτου.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και 
Πρόνοιας ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του επιδόματος και 
ο 
φορέας καταβολής του. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να επανακαθοριστεί η εντεταλμένη 
αρχή 
καταβολής και να αναπροσαρμοστεί το ύψος των επιδομάτων της παρούσας διάταξης.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται 
και κάθε 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου.
 10. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 11. Το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012 
αναφέρεται 
στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) του έτους 2011, όπως
αυτό 
δηλώθηκε στη φορολογική δήλωση των δικαιούχων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 
υποχρεωτικά 
για τις καταβολές του τελευταίου διμήνου του 2012. Τυχόν καταβολές που έγιναν μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου σε υπερβαίνοντες τα όρια της παραγράφου 22 του άρθρου
27 του ν. 4052/2012 δεν αναζητούνται «και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 
4025/2011».
*** Η μέσα σε « » φράση της παρ.11 προστέθηκε με τη παρ.4α του άρθρου 35 του Ν. 
4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-01-2013 με έναρξη ισχύος από 05/12/2012 όπως ορίζεται στη 
παρ. 4 του 
άρθρου 49 του αυτού νόμου.
 12. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και η παράγραφος 1 του 
άρθρου 1 
του ν. 3454/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και η κατ` εξουσιοδότηση 
εκδοθείσα 
νομοθεσία, καταργούνται από 1.11.2012.
 13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4025/2011 και η παράγραφος 22 του άρθρου 
27 του 
ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καταργούνται από 1.1.2013.
 14. Το άρθρο 63 του ν. 1892/1990, η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006, το 
άρθρο 
6 του ν. 3631/2008, τα άρθρα 42 και 43 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 
παύουν να ισχύουν από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας διάταξης, όσο αφορά στη 
χορήγηση 
και καταβολή των προϋφιστάμενων οικογενειακών επιδομάτων. Ομοίως καταργούνται και οι
κατ` 
εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη απόφαση με την οποία 
ρυθμίζεται η καταβολή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το ενιαίο επίδομα στήριξης 
τέκνων.
 15. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου παύει να 
ισχύει από 
την έναρξη εφαρμογής της, όσο αφορά στη χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάμενων 
οικογενειακών επιδομάτων. Το αφορολόγητο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 
2238/1994 
(Α`151) αντικαθίσταται από το προβλεπόμενο σε αυτή την υποπαράγραφο επίδομα από 1ης
Ιανουαρίου 2013.
 16. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου άρχεται την 1.1.2013 
εκτός αν 

ορίζεται άλλως στις προηγούμενες παραγράφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου